ارضای زودهنگام؛ یک مبتلا و دو ناراضی

اختلافات فراوان در تعریف انزال زودرس در طول چند دهه گذشته باعث تفاوت های آماری زیادی در میزان شیوع و تاثیرات درمانی آن شده است.

باشگاه خبری ورزشی

ورزش و زندگی