داروهایی که دشمن دندان هستند!

بارها در رسانه های تکرار شده که نباید سرخود دارو یا مکملی را مصرف کنید. داروها در شرایط خاص برای درمان بیماری ها ضروری و لازم اند اما در عین می توانند عوارض ناخوشایندی داشته باشند.

باشگاه خبری ورزشی

سپهر نیوز