درمانهای خانگی برای عفونت زنانه

درمانهای خانگی برای عفونت زنانه
خارش واژن معمولاً با ترشحات غیر طبیعی همراه است که سبب نگرانی زن ها می شود. با این حال، تعدادی از زنان مهبل (واژن) خارش دار بدون ترشح را تجربه می کنند.

درمانهای خانگی برای عفونت زنانه

خارش واژن معمولاً با ترشحات غیر طبیعی همراه است که سبب نگرانی زن ها می شود. با این حال، تعدادی از زنان مهبل (واژن) خارش دار بدون ترشح را تجربه می کنند.
درمانهای خانگی برای عفونت زنانه

اتوبیوگرافی

مجله اتومبیل