درمان فیستول و نشانه های آن

فیستول می‌تواند به حفره آبسه ارتباط داشته و یا مستقیماً بین پوست وکانال مقعد ارتباط داشته باشد.

مرکز فیلم

افق