شپش، مهمان ناخوانده‌ و چندش آور

بسیاری افراد پس از بافتن ذره های کوچک شپش روی سر خود یا فرزندشان دچار ترس و نگرانی شدیدی می شوند و حتی از مراجعه به پزشک امتناع می کنند.

خبرگذاری اصفحان

خبرگذاری اصفحان