شیر گاو می‌تواند برای سلامت روده‌ی کودک پریبیوتیک تامین کند

شیر گاو می‌تواند برای سلامت روده‌ی کودک پریبیوتیک تامین کند

، رشد باکتری‌های درون روده‌ی کودک را جهت می‌بخشد و یک تراکمی از میکروب‌های مناسب را فراهم می‌کند و در عوض، همان میکروب‌ها باعث تغذیه و محافظت از کودک می‌شود.

ولی در حال حاضر، دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا ترکیباتی در شیر که این تغذیه را انجام می‌دهند یافتند و نشان دادند که می‌توان آن را از شیر گاو دریافت کرد.

این تحقیقات می‌توانند منجر به استفاده از شیر گاو برای تامین این ترکیبات به عنوان پری بیوتیک برای کودک شود.

شیر مادر در میلیون‌ها سال با پستانداران تکامل یافته است و با ریزاندامگان همزیست مفیدشان در روده به بقای ما کمک کردند.

پروفسور دیوید میلز گفت: این تنها غذایی است که با انسان تکامل پیدا کرده و به سلامتی ما کمک می‌کند.

شیر مادر، به تنهایی، رشد ریزاندامگان همزیست روده‌ی نوزاد را جهت می‌بخشد و تراکمی بسیار خاص از باکتری‌ها را تغذیه می‌کند و در عوض همان باکتری‌ها تغذیه و حفاظت از کودک را تامین می‌کنند.

حالا، ترکیباتی در شیر که این تغذیه را انجام می‌دهند یافته‌ایم و نشان دادیم که می‌توان آن‌ها را از شیر گاو دریافت کرد.

مطالعات قبلی پروفسور میلز نشان داده بودند که گلیکوپروتئین‌های شیر، منبع این تغذیه هستند و نوعی از باکتری یافت شده در روده‌ی کودک – B infantis – آنزیمی را تولید می‌کند که می‌تواند مواد غذایی را گوارش کند.

در مطالعات جدید، پروفسور میلز نشان داد که محصولات آن گوارش – الیگوساکاریدها – منبع غذایی برای B infantis‌ها بودند.

سپس آن‌ها نشان دادند که آنزیم یاد شده، می‌تواند گلیکوپروتئین‌ها را نه تنها در شیر مادر بلکه حتی از هم تجزیه کند و باعث آزاد شدن الیگوساکارید شوند.

پروفسور میلز گفت: به نظر می‌رسد که الیگوساکارید آزاد شده، ماده‌ای فوق‌العاده برای رشد B infantisها هستند.

تمام آن چه هدف این تحقیقات است، بیان بهبود ایجاد شده با شرکت دادن الیگوساکاریدها در فرمول infantها است.

پروفسور میلز گفت: نکته‌ی اعجاب انگیز برای من، انتخابی بودن این الیگوساکاریدهای آزاد شده به عنوان بستر، برای رشد است.

این مطالعات در مجله‌ی Applied and Environmental Microbiology منتشر شد.

منبع: ،ترجمه شده از تلگراف

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شیر گاو می‌تواند برای سلامت روده‌ی کودک پریبیوتیک تامین کند

، رشد باکتری‌های درون روده‌ی کودک را جهت می‌بخشد و یک تراکمی از میکروب‌های مناسب را فراهم می‌کند و در عوض، همان میکروب‌ها باعث تغذیه و محافظت از کودک می‌شود.

ولی در حال حاضر، دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا ترکیباتی در شیر که این تغذیه را انجام می‌دهند یافتند و نشان دادند که می‌توان آن را از شیر گاو دریافت کرد.

این تحقیقات می‌توانند منجر به استفاده از شیر گاو برای تامین این ترکیبات به عنوان پری بیوتیک برای کودک شود.

شیر مادر در میلیون‌ها سال با پستانداران تکامل یافته است و با ریزاندامگان همزیست مفیدشان در روده به بقای ما کمک کردند.

پروفسور دیوید میلز گفت: این تنها غذایی است که با انسان تکامل پیدا کرده و به سلامتی ما کمک می‌کند.

شیر مادر، به تنهایی، رشد ریزاندامگان همزیست روده‌ی نوزاد را جهت می‌بخشد و تراکمی بسیار خاص از باکتری‌ها را تغذیه می‌کند و در عوض همان باکتری‌ها تغذیه و حفاظت از کودک را تامین می‌کنند.

حالا، ترکیباتی در شیر که این تغذیه را انجام می‌دهند یافته‌ایم و نشان دادیم که می‌توان آن‌ها را از شیر گاو دریافت کرد.

مطالعات قبلی پروفسور میلز نشان داده بودند که گلیکوپروتئین‌های شیر، منبع این تغذیه هستند و نوعی از باکتری یافت شده در روده‌ی کودک – B infantis – آنزیمی را تولید می‌کند که می‌تواند مواد غذایی را گوارش کند.

در مطالعات جدید، پروفسور میلز نشان داد که محصولات آن گوارش – الیگوساکاریدها – منبع غذایی برای B infantis‌ها بودند.

سپس آن‌ها نشان دادند که آنزیم یاد شده، می‌تواند گلیکوپروتئین‌ها را نه تنها در شیر مادر بلکه حتی از هم تجزیه کند و باعث آزاد شدن الیگوساکارید شوند.

پروفسور میلز گفت: به نظر می‌رسد که الیگوساکارید آزاد شده، ماده‌ای فوق‌العاده برای رشد B infantisها هستند.

تمام آن چه هدف این تحقیقات است، بیان بهبود ایجاد شده با شرکت دادن الیگوساکاریدها در فرمول infantها است.

پروفسور میلز گفت: نکته‌ی اعجاب انگیز برای من، انتخابی بودن این الیگوساکاریدهای آزاد شده به عنوان بستر، برای رشد است.

این مطالعات در مجله‌ی Applied and Environmental Microbiology منتشر شد.

منبع: ،ترجمه شده از تلگراف

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شیر گاو می‌تواند برای سلامت روده‌ی کودک پریبیوتیک تامین کند

بک لینک رنک 6

ganool review