هرآنچه در مورد «رنگ مو» نمی دانید

رنگ موها از نظر فرآیند اکسیداسیون به 2 نوع اکسیداتیو و غیراکسیداتیو تقسیم می شوند اما با توجه به ماندگاری 4 نوع رنگ مو داریم.

سیستم اطلاع رسانی

اخبار کارگران