جام جهانی وحشت زیکا در المپیک 2016

جام جهانی وحشت زیکا در المپیک 2016
«برزیل 220 هزار سرباز را برای جنگ با ویروس زیکا بسیج می کند.» این خبر کوتاه روزنامه لومند فرانسه هشداری جدی درباره ظهور ویروسی دیگر است که زنگ خطر را، به ویژه برای زنان برزیل، به صدا درآورده است.

جام جهانی وحشت زیکا در المپیک 2016

«برزیل 220 هزار سرباز را برای جنگ با ویروس زیکا بسیج می کند.» این خبر کوتاه روزنامه لومند فرانسه هشداری جدی درباره ظهور ویروسی دیگر است که زنگ خطر را، به ویژه برای زنان برزیل، به صدا درآورده است.
جام جهانی وحشت زیکا در المپیک 2016

خرید بک لینک