نشانه های بیماری شقاق یا فیشر کدام اند؟

به پاره و زخمی شدن کناره های مقعد شقاق گفته می شود.

عکس های داغ جدید

میهن دانلود