10 فرمان واریس

همان قدر که نشستن درست و مناسب، گردش خود را در پاها بهبود می بخشد، انداختن پاها روی هم، جریان خون را در پاها مختل می کند. سپهر نیوز مدلینگ