توصیه های نوروزی برای بیماران قلبی

توصیه های نوروزی برای بیماران قلبی
با فرارسیدن فصل بهار طبیعت بی جان با تمام وجود از خواب زمستانی بر می خیرد و با تغییراتی موجب زندگی تازه می شود. چه زیبا است که با الهام از طبیعت ما انسان ها هم تغییراتی را که لازمه بهبود زندگی ما هستند در خود به وجود بیاوریم.

توصیه های نوروزی برای بیماران قلبی

با فرارسیدن فصل بهار طبیعت بی جان با تمام وجود از خواب زمستانی بر می خیرد و با تغییراتی موجب زندگی تازه می شود. چه زیبا است که با الهام از طبیعت ما انسان ها هم تغییراتی را که لازمه بهبود زندگی ما هستند در خود به وجود بیاوریم.
توصیه های نوروزی برای بیماران قلبی

کرمان نیوز

مرجع توریسم