دندانپزشکی زیبایی و بدون درد- دکتر محمد یزدی زاده

در دندانپزشکی بدون درد جهت جلوگیری از ایجاد استرس و ترس بیمار سعی بر آن است که درد را در حین اعمال دندانپزشکی حذف کنند یا به حداقل ممکن برسانند.

پرس نیوز

شهرداری