چگونه سالی پُر از سلامتی داشته باشیم؟

چگونه سالی پُر از سلامتی داشته باشیم؟
به جای اینکه با خود بگویید می خواهم وزن کم کنم، بگویید می خواهم میوه و سبزیجات بیشتری در وعده هایم استفاده کنم. با این کار نتیجه عملی است مثبت که می توانید بارها و بارها تکرارش کنید.

چگونه سالی پُر از سلامتی داشته باشیم؟

به جای اینکه با خود بگویید می خواهم وزن کم کنم، بگویید می خواهم میوه و سبزیجات بیشتری در وعده هایم استفاده کنم. با این کار نتیجه عملی است مثبت که می توانید بارها و بارها تکرارش کنید.
چگونه سالی پُر از سلامتی داشته باشیم؟

اخبار دنیای دیجیتال

مجله اتومبیل