شغل و ایجاد سازندگی و معنا بخشیدن به زندگی

شغل و ایجاد سازندگی و معنا بخشیدن به زندگیبرای بیشتر افراد اشتغال ساده ترین راه برای ایجاد سازندگی و معنا بخشیدن به زندگی است. در دنیای امروز انسان تا هنگام بازنشستگی به کار ادامه می دهد و در این دوران نردبان ترقی را به آهستگی و با دقت طی می کند سپس دوران بازنشستگی را […]