دستتو نشون بده تا بگم چِته

دستتو نشون بده تا بگم چِتهدکترها فالگیر نیستند ولی با نگاه کردن به دستتان می توانند بگویند که جسمتان در چه وضعیتی است و آینده تان به کجا ختم می شود. دستتو نشون بده تا بگم چِته دکترها فالگیر نیستند ولی با نگاه کردن به دستتان می توانند بگویند که جسمتان در چه وضعیتی است […]