انزاوطلب ها از رابطه عاشقانه می ترسند؟!

«تنهایی» موقعیتی بسیار ناراحت کننده بوده و بسیاری از روانشناسان و روانپزشکان آن را اصلی ترین عامل بروز بسیاری از اختلالات و مشکلات روانی عنوان می کنند.

عکس های جدید

افق