توده زیر بغل همان سرطان است؟!

توده زیر بغل همان سرطان است؟!
غدد لنفاوی در زیر بازوی شما واقع شده است این است که چرا بسیاری از مردم، به ویژه زنان، هنگام پیدا کردن یک توده زیر بغل عصبی می شوند.

توده زیر بغل همان سرطان است؟!

غدد لنفاوی در زیر بازوی شما واقع شده است این است که چرا بسیاری از مردم، به ویژه زنان، هنگام پیدا کردن یک توده زیر بغل عصبی می شوند.
توده زیر بغل همان سرطان است؟!

bluray movie download

خرم خبر