جوش نزنید، چروک می‌شوید

جوش نزنید، چروک می‌شوید
استرس و نگرانی تنها به قلب شما آسیب نمی‌رساند، بلکه پوست صورت‌تان را نیز خراب می‌کند، آن‌هم به سرعت. بر کسی پوشیده نیست که استرس دشمن اصلی ظاهر است.

جوش نزنید، چروک می‌شوید

استرس و نگرانی تنها به قلب شما آسیب نمی‌رساند، بلکه پوست صورت‌تان را نیز خراب می‌کند، آن‌هم به سرعت. بر کسی پوشیده نیست که استرس دشمن اصلی ظاهر است.
جوش نزنید، چروک می‌شوید

دانلود آهنگ جدید

شبکه خانگی