درمان فیستول و نشانه ها

فیستول می‌تواند به حفره آبسه ارتباط داشته و یا مستقیماً بین پوست وکانال مقعد ارتباط داشته باشد.

علم و فناوری

هنر