دکتر شهرام گودرزی – لیپوماتیک دستگاه ایده آل است

دکتر شهرام گودرزی – لیپوماتیک دستگاه ایده آل است
لیپوماتیک از طرفی با امواج اینفراسوتیک کار می کند یعنی نوک کانولای آن امواج صوتی تولید می کند که چربی ها در آن فرکانس در محدوده وسیعی تحت تاثیر قرار گرفته و در محل آزاد می شوند (شل می شوند و اتصالات بین سلول های آنها سست می گردد) و سپس ساکشن انجام می شود.

دکتر شهرام گودرزی – لیپوماتیک دستگاه ایده آل است

لیپوماتیک از طرفی با امواج اینفراسوتیک کار می کند یعنی نوک کانولای آن امواج صوتی تولید می کند که چربی ها در آن فرکانس در محدوده وسیعی تحت تاثیر قرار گرفته و در محل آزاد می شوند (شل می شوند و اتصالات بین سلول های آنها سست می گردد) و سپس ساکشن انجام می شود.
دکتر شهرام گودرزی – لیپوماتیک دستگاه ایده آل است

خرید بک لینک