غذاهایی که موجب بهبود گردش خون و تولید سلول خونی می شوند.

غذاهایی که موجب بهبود گردش خون و تولید سلول خونی می شوند. رژیم غذایی، نقش مهمی در تولید سلولهای خونی بازی می کند. سلولهای قرمز خون، به عنوان حاملهای اکسیژن در بدن کار می کنند. به غیر از این، سلولهای ما، راهی برای دریافت اکسیژن لازم، جهت بسیاری از فرایندهای بدن ندارند. انواع مشخصی از […]